สอน excel กับตัวแปรที่ใช้ในสูตร (Variable)

ตัวแปรในการสอน excel ที่นี้ก็คือตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูลนั่นเอง ทั้งนี้เพราะการใช้ตำแหน่งอ้างถึงข้อมูลนั้นจะให้ผลดีกว่าการใช้ข้อมูลโดยตรง เพราะเมื่อมีการแก้ไข

ข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณตามสูตรก็จะเปลี่ยนแปลงตามโดยอัตโนมัติ หลักของการอ้างถึงตำแหน่งข้อมูลที่ใช้ในการเขียนสูตนั้น สามารถแบ่งได้

เป็น 2 แบบ คือ

1. แบบ Relative Address คือ การอ้างถึงตำแหน่งข้อมูลโดยใช้ชื่อคอลัมน์ แลชะเลขบรรทัดของข้อมูลนั้นมาประกอบกัน เช่น B2, C6 เป็นต้น ผลระยะยาม

ของการเขียนสูตร โดยอ้างอิงตำแหน่งข้อมูลแบบนี้ จะช่วยให้การคัดลอก (copy) สูตรไปยังช่องอื่น ๆ โปรแกรมสามารถจะปรับเปลี่ยนสูตรให้เหมาะสม

กับตำแหน่งข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ (บางกรณีก็ส่งผลไม่ดีนัก)
2. แบบ Absolute Address คือ การอ้างถึงตำแหน่งข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง หรือเรียกง่าย ๆ ว่า lock ตำแหน่งข้อมูลในสูตรไว้เลย เช่น $B$2, A$1 เป็นต้น
วิธีนี้จะทำให้การคัดลอกสูตรไปยังช่องอื่น ๆโปรแกรมจะยังคงใช้ตำแหน่งข้อมูลที่ระบุไว้ในสูตรนั้นอย่างเดิม ไม่มีการปรับเปลี่ยนใด ๆ ทั้งสิ้น โดย

เครื่องหมาย $ ที่ใช้ใน Absolute Address นั้นหมายถึง

เครื่องหมาย $ ให้ใส่ไว้ข้างหน้าชื่อคอลัมน์ หรือเลขบรรทัดเท่านั้น เช่น $B ไม่ใช่ B$ ถ้าใส่ $ ไว้หน้าชื่อคอลัมน์อย่างเดียว เมื่อสั่งคิดลอกจะเป็นการ

lock คอลัมน์นั้นไม่ให้เปลี่ยนแปลง แต่เลขบรรทัดเปลี่ยนแปลงได้
ถ้าใส่ $ ไว้หน้าเลขบรรทัดอย่างเดียว เมื่อสั่งคิดลอกจะเป็นการ lock บรรทัดนั้นไม่ให้เปลี่ยนแปลง แต่คอลัมน์เปลี่ยนแปลงได้
ถ้าใส่ $ ควบไว้กบชื่อคอลัมน์และเลขบรรทัด เมื่อสั่งคัดลอกก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย คือจะ lock ที่ช่องข้อมูลนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง