คุณสมบัติของผู้ขับรถพ่วง

ท่านทราบหรือไม่ว่า ผู้ที่มีคุณสมบัติในการขับรถพ่วงเป็นอย่างไรท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งมีความชำนาญความสามารถ ในการขับรถพ่วง โดยเจ้าของรถ มอบความไว้วางใจแก่ท่านเป็นผู้รับผิดชอบทรัพย์สินต่าง ๆ ของเขานั้น จงตระหนักเถิดว่า ท่านจะเป็นนักขับรถพ่วงที่ดีมีประสิทธิภาพ ประหยัด และปลอดภัย ไม่ใช่เรื่องยาก หากท่านมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผู้ขับรถพ่วง

1.เป็นผู้มีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
2.เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ตนปฏิบัติอยู่
3.เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
4.หมั่นดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเอง และของผู้อื่น ให้อยู่ในสภาพที่ดี
5.มึความรัก และหวงแหนรถ ดุจท่านเป็นเจ้าของคนหนึ่ง
6.เป็นผู้มีน้ำใจ รักษามารยาท และเคารพกฎจราจร อย่างมีระเบียบวินัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
7. ตรวจเช็คสภาพรถพ่วงทุกครั้ง ก่อนนำออกปฏิบัติใช้งาน
8. เป็นผู้ที่ไม่ดื่มสุรา ของมีนเมา และยาบ้าในขณะขับรถพ่วง
9. ไม่ควรขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากอาจเกิดอุบัติเหตุทำให้ทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นเสียหาย
10. ควรขับรถให้มีความปลอดภัยสูงสุด บนท้องถนน
เท่านี้ท่านก็จะได้รับสมญานามว่า“สุภาพบุรุษแห่งท้องถนน”

ข้อแนะนำในการจดทะเบียนและเสียภาษี

รถพ่วง

การจดทะเบียนรถพ่วงใหม่

1.ยื่นคำขอจดทะเบียนรถพ่วงพร้อมแนบใบตัดบัญชีรถยนต์,ใบแจ้งจำหน่าย ใบเสร็จรับเงิน แบบให้ความเห็นชอบ , หนังสือรับรองบริษัทฯ , บัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบ ภพ20 , สำเนาใบกำกับภาษี/ใบกำกับสินค้า , หนังสือมอบฉันทะ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการเป็นเจ้าของรถ
2. หากเจ้าของรถไม่มาดำเนินการเอง ให้ใช้ใบมอบอำนาจ
3. นำรถไปตรวจสภาพ ณ จังหวัดที่ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง
4. ชำระค่าภาษีรถ และค่าธรรมเนียมแผ่นป้าย